Sinesiyensya - Diwata 2 Amateur Radio Unit (DOSTv Episode 761)

Posted on 05/22/2019 10:59 am

Alam niyo bang ang ating microsatellite na si DIWATA-2 ay mayroon ng isang Amateur Radio Unit na pwedeng kontakin ng kahit sinong may amateur radio?! Alpha-Bravo-Alpha ABA!! Try niyo na! Alamin dito sa DOSTv Science for the People! #DOSTv #ScienceForThePeople #dostSTII May 23, 2019 (DOSTv Episode 761 - DOSTv Sinesiyensya: Diwata 2 Amateur Radio Unit

Category: Sinesiyensya