Sinesiyensya - Biya-ya (DOSTv Episode 622)

Posted on 11/01/2018 09:51 am

DOSTv Episode 622 – DOSTv Sinesiyensya: Biya-ya Biyayang hatid sa atin ng siyensya, tunghayan natin sa Dokyung Biya-ya dito lang sa DOSTv Science for the People!

#DOSTv

#ScienceForThePeople

#dostSTII

November 1, 2018

(DOSTv Episode 622 - Sinesiyensya: Biya-ya)

Category: Sinesiyensya